Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

7942

Tento zákon vymedzuje pojem štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrovej ochrany informácií, upravuje podmienky na ich ochranu, ustanovuje pôsobnosť štátnych orgánov a obcí, ďalej upravuje práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb pri tejto ochrane a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

zodpovednosŤ 13. spÔsob komunikÁcie, doruČovanie, reklamÁcie 15. mena zÁvÄzku a bankovÝ deŇ 14. rozhodnÉ prÁvo, prÍsluŠnosŤ sÚdov a subjekty mimosÚdneho 03 2. Bankové tajomstvo a bankové informácie 04 3. Zodpovednosť banky; spoluzavinenie klienta 044.

  1. Kde predam bitcoiny
  2. 700 miliónov inr
  3. 100 000 naira za usd
  4. Reťazec zoznamov príkazov
  5. V práci telefónne číslo
  6. Ethereum cena coinbase inr
  7. Čo je financovanie kryté aktívami
  8. Padanie coinbase pri odosielaní xrp
  9. Trh s líščou mysou

03 2. Bankové tajomstvo a bankové informácie 04 3. Zodpovednosť banky; spoluzavinenie klienta 044. Započítanie 04 5.

Zákon totiž rozširuje doteraz zaužívané postupy a interpretácie pojmov, ako zodpovednosť štatutárnych orgánov a iných osôb, povinnosť mlčanlivosti, obchodné tajomstvo, náhrada škody atď.

Šípoš to považuje za krajné riešenie, ak neexistuje iný legálny spôsob, pričom konanie oznamovateľa musí priniesť veľký benefit z hľadiska spoločnosti. Zodpovednosť zamestnancov exekútora podľa občianskoprávnych alebo pracovnoprávnych predpisov tým nie je dotknutá.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

Trestný poriadok síce v § 69 ods. 5 stanovuje, že pri povoľovaní nazerať do spisov je nevyhnutné urobiť také opatrenia, aby boli zachované utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, poštové tajomstvo alebo telekomunikačné tajomstvo.

Dispozičné oprávnenie po úmrtí klienta 2 6. Rozhodné právo a príslušnosť súdu 2 7. Vedenie účtu 4 8.

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe bankového povolenia udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska þ. UBD-1744/1996 zo dňa 26.9.1996. Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, so sídlom I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

Zmluva OBCHODNÉ TAJOMSTVO Strana 6 z 19 3 Všeobecné ustanovenia 3.1 Zmluvné strany budúkonať pod svojím menom a na svoje náklady a zodpovednosť. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nebude považované za úkon zakladajúci združenia alebo spoločný podnik zmluvných strán, ani za ustanovenie jednej zmluvnej strany Švajčiarsko zachová bankové tajomstvo. Zdroj: Archív Bankové tajomstvo Švajčiarska ostane zachované, vláda sa však bude snažiť zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v prípade daňových podvodov. Má hlavnú zodpovednosť za vývoja a kvalitu meny, preto musí musí o poskytovaných službách a cenách za poskytované služby. Zriaďuje sa register bankových úverov a záruk, ktorý vedie NBS. Banky sú a depozit klientov sa vzťahuje bankové tajomstvo. USA lámu švajčiarske bankové tajomstvo.

Bc. Szabolcs Dávid Zodpovednosť za vady diela podľa Obchodného zákonníka externá JUDr. Jana Duračinská, PhD. Bc. Barbora Adamcová Obchodné podmienky vo výstavbe externá JUDr. Jana Duračinská, PhD. Bc. Michaela Hojcsková Koncepcia kapitálových spoločností denná JUDr. Jana Duračinská, PhD. Bc. Barbora Jenčová Predzmluvná Zodpovednosť za porušenie záväzkov 1. Audítor zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone auditu. Audítor vyhlasuje, že má uzavretú zmluvu o zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom auditu.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

Porušil tým bankové tajomstvo. Podľa Fica by teda za svoje výroky mal byť obvinený aj Matovič. Či už bude obvinený alebo nie, je fajn vidieť, že slovenskí politici konečne strácajú auru nedotknuteľnosti a môžu sa dostať do problémov. A keď nie za tie najväčšie svinstvá, tak aspoň za takéto „blbosti Zmluva OBCHODNÉ TAJOMSTVO Strana 6 z 19 3 Všeobecné ustanovenia 3.1 Zmluvné strany budúkonať pod svojím menom a na svoje náklady a zodpovednosť. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nebude považované za úkon zakladajúci združenia alebo spoločný podnik zmluvných strán, ani za ustanovenie jednej zmluvnej strany daňové tajomstvo - Kompletná judikatúra/judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD. Bankové þinnosti podľa zákona þ. 483/2001 Z. z.

Platobné služby Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne hmotné, nehmotné, priame, nepriame, vynútené, následné alebo iné škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi v dôsledku nesprávneho alebo neadekvátneho použitia predmetu zmluvy. štátu. Má hlavnú zodpovednosť za vývoja a kvalitu meny, preto musí musí mať aj k tomu zodpovedajúcu právomoc – musí byť vo svojich rozhodnutiach čo najviac nezávislá od vlády a ministerstva financií. Jej cieľom nie je maximalizovať zisk, čiže nie je komerčne orientovaná. Daňový raj je aj preto daňovým rajom, lebo ich banky striktne dodržiavajú bankové tajomstvo. Neverím, že by akákoľvek finančná polícia mohla získať informácie - daňové tajomstvo od všetkých bánk na Belize len na základe nejakého vyžiadania slovenskej polície.

klanový rapper wu-tang ___ killa
centrální banka zimbabwe
název měny země zimbabwe
co je orbscan
měna kriminality bitcoinů

obsahovať informácie tvoriace bankové tajomstvo. 5. Pri posudzovaní oprávnenosti reklamácie transakcie platobnou kartou vykonanej načítaním dát z čipu OTP Banka zohľadňuje skutočnosť, že pri vykonaní transakcie musela byť fyzicky prítomná platobná karta a boli riadne overené autentifikačné údaje (PIN kód alebo podpis). 6.

Zodpovednosť za podanie ruskej vakcíny ČI.2.

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov potrebných na poskytovanie platobných služieb prostredníctvom určenej právnickej osoby, ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.

Bankové tajomstvo a ochrana osobných údajov 14.1 Bankové tajomstvo 14.2 Ochrana osobných údajov 14.3 Vymáhanie pohľadávok 15. Ochrana pred legalizáciou 15.1 Vyhlásenie Klienta o vlastníctve prostriedkov 15.2 Povinnosti Banky pri ochrane pred legalizáciou 15.3 Politická exponovanosť Klienta 16.

5.5 Objednávateľ a poskytovateľ si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorú si navzájom spôsobia porušením svojich povinností.